Algemene voorwaarden

Logo Studio Tarry

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN
1.1   Begripsbepaling
a –   Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Studio Tarry.
b –   Interieur design studio est. 2021 (“Studio Tarry”): de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden; interieurontwerper en leverancier van (maatwerk) meubels, verlichting en accessoires; een maatschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Studio Tarry onder nummer 81636938, gevestigd aan Koelmalaan 350 unit 0.01, 1812 PS te Alkmaar.
c –   Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Studio Tarry een Opdracht sluit.
d –   Opdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Studio Tarry.
1.2   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Opdrachten die de Opdrachtgever sluit met Studio Tarry. Studio Tarry behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en uit te breiden.
1.3   Als partijen iets anders zijn overeengekomen dan in deze Algemene Voorwaarden is vermeld en dit over en weer schriftelijk hebben bevestigd, dan geldt de afspraak tussen partijen.

ARTIKEL 2 – TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT
2.1   Een Opdracht met Studio Tarry komt tot stand wanneer de Opdrachtgever per e-mail akkoord heeft gegeven op de Opdracht omschreven in de opdrachtbevestiging. De door Studio Tarry opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en tot 14 dagen na offertedatum geldig. 
2.2   Bij het aangaan van een Opdracht met Studio Tarry, in welke vorm dan ook, geeft de Opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met alle genoemde punten van de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 3  UITVOERING VAN DE OPDRACHT 
3.1   Studio Tarry zal de Opdracht naar eigen inzicht en overeenkomstig goed vakmanschap uitvoeren.
3.2  Studio Tarry is de vertrouwenspersoon en raadgever van de Opdrachtgever. Hierbij vertrouwt Studio Tarry op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de Opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de Opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat of niet correct is en aanpassingen van de Opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.3   Studio Tarry kan naar eigen inzicht bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden als een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist.
3.4   De door Studio Tarry opgegeven levertijd is niet als fatale termijn te beschouwen. Studio Tarry kan de planning tussentijds bijstellen als nodig en zal de Opdrachtgever hierover informeren.

ARTIKEL 4 – WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
4.1   Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in overleg de Opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
4.2   Door wijziging en/of aanvulling van de Opdracht kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht worden beïnvloed. Studio Tarry zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3   Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Studio Tarry de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten, tenzij dit door de omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
4.4   Meerkosten door wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht van welke aard dan ook, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
4.5   Indien de Opdrachtgever niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. Studio Tarry zal de Opdrachtgever hierover informeren.
4.6   De Opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) van Studio Tarry voor wijziging van een ontwerp op verzoek van de Opdrachtgever dat reeds is vastgesteld of goedgekeurd.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN
5.1   Alle genoemde prijzen in de offertes van Studio Tarry zijn op basis van de overeengekomen ruimte(s) en aangeleverde plattegrond. De prijzen worden weergegeven in euro’s en zijn inclusief btw voor een particuliere Opdrachtgever en exclusief btw voor een zakelijke Opdrachtgever. De offertes zijn exclusief eventuele reis- en parkeerkosten.
5.2   Alle genoemde prijzen in een offerte van Studio Tarry zijn gebaseerd op de tarieven die gelden ten tijde van de totstandkoming van de Opdracht. Genoemde tarieven en kortingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren diensten en/of producten.
5.3   Studio Tarry behoudt zich het recht voor om tarieven aan te passen na het verlopen van de offerteperiode van 14 dagen.
5.4   Mondeling gemaakte afspraken en bedingen zijn bindend nadat deze schriftelijk of per e-mail door Studio Tarry zijn bevestigd.
5.5  Bij eventuele prijswijzigingen van producten tussen het tijdsbestek van de offerte en de bestelling, zal Studio Tarry de Opdrachtgever hierover informeren alvorens de bestelling te plaatsen. De actuele prijzen van de leverancier(s) zijn bindend.

ARTIKEL 6 – BETALING
6.1   Voorafgaand aan de Opdracht ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor een aanbetaling van 50% van de initiële opdracht. Na ontvangst van de aanbetaling wordt de opdracht ingepland. Studio Tarry hanteert een betalingstermijn van 14 dagen in geval van een interieuradvies.
6.2   In geval van het aankopen van product(en) ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor een aanbetaling van 100% van de aankoopwaarde.
6.3   Studio Tarry hanteert voor de aanbetalingsfactuur voor aankoop van producten een betalingstermijn van 7 dagen. De order wordt bij onze leveranciers geplaatst na ontvangst van de betaling.
6.4   De Opdrachtgever is niet gerechtigd om betalingen op te schorten en/of te verrekenen.

ARTIKEL 7 – PRODUCT, BESTELLING EN LEVERING
7.1   Studio Tarry heeft geen producten op voorraad, omdat alle producten op maat gemaakt of speciaal voor de Opdrachtgever worden ingekocht op basis van de Opdracht of individuele overeenkomst. Producten kunnen daarom niet geretourneerd worden.
7.2   Studio Tarry is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste informatie over ontwerpen, foto’s en/of andere informatie op andere websites.
7.3   De Opdrachtgever dient de bestelling te checken op inhoud (maten, kleur, materialen, type et cetera). Een bestelling wordt geplaatst na schriftelijk/digitaal akkoord van de Opdrachtgever.
7.4   Studio Tarry is bij bestellingen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien er sprake is van overmacht of een andere onvoorziene omstandigheid die niet te wijten is aan Studio Tarry.
7.5   Voor sommige producten bestaat de mogelijkheid Studio Tarry om deze zelf op te halen. Voor andere leveringen zal Studio Tarry het transport en eventuele installatie verzorgen. Levering en montage van producten, en de eventuele bijkomende kosten daarvan, wordt met de Opdrachtgever afgestemd voorafgaand aan de definitieve orderbevestiging.
7.6   Studio Tarry verstrekt informatie over de verwachte levertijd onder voorbehoud van eventuele vertragingen bij derden.
7.7   Studio Tarry is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten of schade als gevolg van het ontbreken van een voldoende ruime toegang tot de ruimte waarin het product geleverd dient te worden. Transport en montage op een hogere verdieping is vaak mogelijk in overleg met de transporteur, en geschiedt altijd volledig op risico en kosten van de Opdrachtgever.
7.8   Klachten of afwijkingen op producten worden door Studio Tarry in behandeling genomen en voorgelegd aan de desbetreffende leverancier om tot een passende oplossing te komen.
7.9   Voor alle producten geldt de garantieperiode die de leverancier hanteert. De garantie komt te vervallen als het product verkeerd wordt gebruikt, verkeerd wordt onderhouden, of als een gebrek aan het product ontstaat door omstandigheden waar Studio Tarry niets aan kan doen.

ARTIKEL 8 – EIGENDOMSRECHT, GEBRUIK & LICENTIE
8.1   In het kader van de geleverde diensten van Studio Tarry blijven alle door Studio Tarry aangedragen werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen, foto’s en andere materialen en bestanden en alle intellectueel eigendomsrechten hierop eigendom van Studio Tarry, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
8.2   Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Studio Tarry het werk zonder vermelding van naam van Studio Tarry openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
8.3   Studio Tarry heeft, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om ontwerpen en/of foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID
9.1   Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio Tarry aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, aan Studio Tarry worden verstrekt. Heeft de Opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Studio Tarry niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade of onjuistheden.
9.2   Studio Tarry is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Studio Tarry is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. (Een Funda plattegrond is veelal onvolledig en onjuist)
9.3   Studio Tarry is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
9.4   Aansprakelijkheid van de opdracht van Studio Tarry is altijd beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van het advies waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit of 1 x het totaalbedrag van het aantal gefactureerde uren.
9.5   Aansprakelijkheid van Studio Tarry met betrekking tot een product is altijd beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van het product waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
9.6   Mocht Studio Tarry tijdens de uitvoering van een Opdracht in een woning schade toebrengen aan het interieur van de Opdrachtgever dan beschikt Studio Tarry over een aansprakelijkheidsverzekering voor het dekken van eventuele kosten.
9.7   Studio Tarry is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het disfunctioneren van derde partijen. Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve, brandveiligheid en installatieadviezen door derden worden vervuld, is Studio Tarry voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Studio Tarry volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de Opdrachtgever.
9.8   Studio Tarry is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Studio Tarry zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Studio Tarry kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.
9.9   De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het nalopen van maten alvorens (maatwerk)producten door Studio Tarry worden besteld.
9.10   Bij levering van producten dient de Opdrachtgever zelf de producten na te lopen op eventuele beschadigingen/fouten en deze binnen 24 uur door te geven aan Studio Tarry of direct bij de desbetreffende leverancier.
9.11   De opdrachtgever dient zich bewust te zijn van de open aard van het internet, inclusief het gebruik van lokale en draadloze netwerken. Hierdoor kan Studio Tarry niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade door het verzenden van vertrouwelijke informatie, noch voor de beveiliging of eventueel misbruik van opgeslagen gegevens van derden.

ARTIKEL 10 – BEEINDIGING EN OPSCHORTING
10.1   Tijdelijke Opschorting bij Uitdagingen in Nakoming: wanneer de Opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen niet, niet volledig, of niet tijdig kan nakomen, behoudt Studio Tarry zich het recht voor de uitvoering van haar eigen verplichtingen (tijdelijk) te pauzeren. 
10.2   Overleg en Respect bij Ontbinding: in situaties waarin de Opdrachtgever niet aan de verplichtingen kan voldoen of externe omstandigheden de uitvoering van het Project belemmeren, kan Studio Tarry de overeenkomst beëindigen. 
10.3   Geen Financiële Lasten bij Opschorting/Ontbinding: In gevallen van opschorting of ontbinding door Studio Tarry, is zij niet gehouden tot vergoeding van eventueel hieruit voortvloeiende schade of kosten.
10.4   Redelijke Schadevergoeding bij Toerekenbare Ontbinding: Als de ontbinding van de overeenkomst toe te schrijven is aan nalatigheid of een tekortkoming van de Opdrachtgever, behoudt Studio Tarry zich het recht voor om vergoeding te eisen voor de directe en indirecte schade die hieruit voortvloeit. 

ARTIKEL 11 – OVERMACHT
11.1   Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Studio Tarry geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.
11.2   In geval van overmacht worden de verplichtingen van Studio Tarry opgeschort. Indien de periode langer dan 2 maanden duurt, dan is ieder der partijen bevoegd de Opdracht te beëindigen zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
11.3   Indien Studio Tarry bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd om het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke Opdracht.

ARTIKEL 12 – KLACHTENREGELING
12.1   Klachten dienen bij voorkeur direct en binnen 7 dagen na afronding van de Opdracht, per e-mail kenbaar gemaakt te zijn aan Studio Tarry.
12.2   In geval van een klacht heeft Studio Tarry ten allen tijde het recht de klacht te herstellen. Opdrachtgever is verplicht deze herstelmogelijkheid Studio Tarry te aanvaarden.
12.3   Indien een klacht naar het oordeel van Studio Tarry gegrond is, zal Studio Tarry de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.
12.4   Indien uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal Studio Tarry kunnen besluiten tot het aanpassen van de factuur tot een lager bedrag.
12.5   Indien de Opdrachtgever een klacht indient buiten de in 11.1 gestelde termijn en door tijdsverloop niet meer kan worden vastgesteld of de klacht gegrond is, bijvoorbeeld of een gebrek al aanwezig was op het moment van levering of dat dit later is ontstaan door een andere oorzaak buiten Studio Tarry’s verantwoordelijkheid, dan kan geen herstel of vervanging plaatsvinden.

ARTIKEL 13 – OVERIGE BEPALINGEN
13.1   Studio Tarry behoudt zich het recht voor om een Opdracht niet in behandeling te nemen.
13.2   Op alle rechtsbetrekkingen en Opdrachten waarbij Studio Tarry partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonachtig en/of gevestigd is. De bevoegde rechter is de Rechtbank te Alkmaar.
13.3   Beide partijen zullen pas beroep doen op de rechter, nadat zij zich hebben ingespannen een geschil te voorkomen.

Scroll naar boven